Kata HEIAN NIDAN Taikyoku Shodan Heian Shodan Heian Nidan Heian Sandan Heian Yondan Heian Godan Tekki Shodan Bassai Dai Kanku Dai Jion Hangetsu ENPI STUDENT KATA OTHER KATA Tekki nidan Bassai Sho Kanku Sho JI’IN Gojushiho dai Gojushiho sho Unsu wankan